مجتمع تجاری آوا سنتر

با ما تماس بگیرید

معرفی

 

در پــی دو ســال ســعی و کوشــش مســتمر مهندســین و متخصصیــن بــا هــدف ایجــاد یکــی از خــاص ترین مجتمع هــای تخصصــی طــلا و جواهر (تجاری،رفاهی،فرهنگی) با نام مجتمع تجاری آوا سنتر بــرای اولیــن بــار در ایــران و بــا رعایــت اســتانداردهای روز دنیــا احــداث خواهــد شــد. ایــن مجتمــع بــا بهــره گیــری و دعــوت از متخصصــان ممتــاز و برجســته ایرانــی و بــا ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی توســط گــروه آبــاد ســازان ایــران (آوا) آغــاز بــه کار مــی کنــد. شــایان ذکــر اســت کــه انتخــاب ایــن مــکان بــه دلیــل موقعیــت ویــژه مناســب شــهری و ترافیکی در ایــن منطقــه، بــرای دسترســی راحــت و بــی دغدغــه مراجعیــن نیــز از اهمیــت فراوانی برخــوردار خواهــد بــود، کــه بدیهــی اســت ایــن پــروژه را از هــر جهــت متمایــز و بــدون شــک آن را در رده پــروژه هــای منحصــر بــه فــرد در صنــف طــلا و جواهــر ایــران مطــرح خواهــد کــرد.
تجاری
در طبقات زیر زمین دوم الی طبقه اول در چهار طبقه شامل 91 باب مغازه بین متراژ حدود 22 الی 150 متر مربع می باشد و متراژ مفید حدود 4000 متر مربع تجاری می باشد. دیوار های جدا کننده مغازه ها به لحاظ امنیتی و کاربری طلا و جواهر از دیوار های بتن مسلح و شبکه میلگرد پیش بینی شده است. دسترسی طبقات تجاری از طریق پله برقی ها، آسانسورها و راه پله ها می باشد. سرویس های بهداشتی لوکس در طبقات 5/2- و2+ پیش بینی شده است که امکان دسترسی به آنها از طبقات تجاری به راحتی میسر می باشد. ویدهای مرکزی شرقی و غربی چشم انداز بسیار زیبایی به طبقات تجاری می دهد.سقف ویدها در طبقه دوم با نمای شیشه ای (sky light) پوشیده شده است.

مکان مجتمع در نقشه

این مجتمع تجاری را به اشتراک بگذارید

اشتراک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *